Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar Text av betydelse för EES, utom när det gäller produkter som omfattas av bilaga I till fördraget