Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora Besedilo velja za EGP, razen kar zadeva proizvode iz Priloge I k Pogodbi