Instrument Pomocy Przedakcesyjnej ***I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) (COM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD))