Dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 mai 2011 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe (COM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))