Siirtymäjärjestelyt jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiä investointisopimuksia varten ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. toukokuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi siirtymäjärjestelyistä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiä investointisopimuksia varten (KOM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))