Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/728, 29. mai 2020, millega kiidetakse heaks teatavates sõiduautodes ja väikestes tarbesõidukites kasutamiseks ette nähtud 12-voldiste mootor-generaatorite suure kasuteguriga generaatorifunktsioon kui innovatiivne tehnoloogialahendus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/631 (EMPs kohaldatav tekst)