Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/728 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 2020 για την έγκριση, ως καινοτόμου τεχνολογίας, της αποδοτικής λειτουργίας γεννήτριας που χρησιμοποιείται σε ζεύγη κινητήρα-γεννήτριας 12 Volt τα οποία προορίζονται για ορισμένα επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/631 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)