Rozhodnutie Komisie z  9. augusta 2011 , ktorým sa vymenúvajú členovia Výboru pre lieky na ojedinelé ochorenia Text s významom pre EHP