Консулска закрила за граждани на Съюза в чужбина * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2012 г. относно предложението за директива на Съвета относно консулската закрила за граждани на Съюза в чужбина (COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS))