Uredba Sveta (EGS) št. 1037/72 z dne 18. maja 1972 o splošnih pravilih za dodeljevanje in financiranje pomoči za hmelja