Υπόθεση T-92/11: Προσφυγή της 18ης Φεβρουαρίου 2011 — Andersen κατά Ευρωπαϊκή Επιτροπής