Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/871 ze dne 14. června 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii (Text s významem pro EHP.)