Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1150 2020 m. rugpjūčio 3 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 5454) (Tekstas svarbus EEE)