Ferwerda TITJUR Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Warner - 27. septembra 1979. # H. Ferwerda BV proti Produktschap voor Vee en Vlees. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Nizozemska. # Zadeva 265/78. #