Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 242/2017 av den 15 december 2017 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2019/1648]