Sklep Skupnega odbora EGP št. 242/2017 z dne 15. decembra 2017 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2019/1648]