Официален вестник на Европейския съюз, C 261, 10 август 2020 г