Mål C-28/12: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 28 april 2015 – Europeiska kommissionen mot Europeiska unionens råd (Talan om ogiltigförklaring — Blandade internationella avtal — Beslut om bemyndigande för undertecknande och provisorisk tillämpning av dessa avtal — Beslut av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet — Autonomin hos unionens rättsordning — Medlemsstaternas medverkan i det förfarande och det beslut som föreskrivs i artikel 218 FEUF — Omröstningsvillkor i rådet)