Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M. 4298 — Aggregate Industries/Foster Yeoman) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ