Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/981 av den 7 juli 2020 om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG vad gäller uppgifterna om Kosovo (Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.) i förteckningen över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar får föras in till unionen och om ändring av bilaga III till det beslutet vad gäller förlagan till intyg för import av dessa produkter från tredjeländer [delgivet med nr C(2020) 4433] (Text av betydelse för EES)