Decyzja wykonawcza Komisji (EU) 2020/981 z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w odniesieniu do pozycji dotyczącej Kosowa (Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie deklaracji niepodległości Kosowa.) w wykazie państw trzecich lub ich części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, oraz zmieniająca załącznik III do tej decyzji w odniesieniu do wzoru świadectwa do celów przywozu tych produktów z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 4433) (Tekst mający znaczenie dla EOG)