Решение за изпълнение (ЕС) 2020/981 на Комисията от 7 юли 2020 година за изменение на приложение II към Решение 2007/777/ЕО по отношение на вписването за Косово (Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.) в списъка на трети държави или части от тях, от които е разрешено въвеждането в ЕС на месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва, и за изменение на приложение III към същото решение по отношение на образеца на сертификат за внос на посочените продукти от трети държави (нотифицирано под номер С(2020) 4433) (текст от значение за ЕИП)