Komisijos komunikatas dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių draudimo sektoriaus susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams (Tekstas svarbus EEE)