Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 325/2019, της 13ης Δεκεμβρίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος XX (Περιβάλλον) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2020/343]