Mål C-694/19 P: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 15 april 2021 – Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek s.r.o., Petruzalek s.r.o., Petruzalek kft mot Europeiska kommissionen (Överklagande – Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Marknaden för livsmedelsförpackningar för detaljhandeln – Ansvar för överträdelsen – Villkor för beviljande av immunitet – 2006 års riktlinjer för beräkning av böter – Värdet av försäljningen – Det maximala bötesbeloppet – Den tid som det administrativa förfarandet har tagit – Rimlig tid – Betalningskapacitet)