MNENJE Odbora za pravne zadeve za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve o predlogu direktive Sveta o skupni osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)) Pripravljavka mnenja: Evelyn Regner