Υπόθεση C-60/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Administratīvā apgabaltiesa (Λεττονία) στις 5 Φεβρουαρίου 2020 — VAS «Latvijas dzelzceļš» κατά Valsts dzelzceļa administrācija