KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2779/93, annettu 8 päivänä lokakuuta 1993, tiettyihin kolmansiin maihin vuodesta 1986 sovellettavan lampaan- ja vuohenliha-alan tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3653/85 muuttamisesta