Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9822 — Bridgepoint / Groupe Financière CEP) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 132/10