Asia C-510/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 24.11.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hof van beroep te Brussel – Belgia) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on AZ (Ennakkoratkaisupyyntö – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalainen pidätysmääräys – Puitepäätös 2002/584/YOS – 6 artiklan 2 kohta – Täytäntöönpanosta vastaavan oikeusviranomaisen käsite – 27 artiklan 2 kohta – Erityissääntö – 27 artiklan 3 kohdan g alakohta ja 4 kohta – Poikkeus – Syytteeseenpano ”muusta rikoksesta” kuin siitä, joka oli luovuttamisen perusteena – Täytäntöönpanosta vastaavan oikeusviranomaisen suostumus – Täytäntöönpanojäsenvaltion virallisen syyttäjän suostumus)