Vec T-279/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2016 – T & L Sugars a Sidul Açúcares/Komisia („Mimozmluvná zodpovednosť — Poľnohospodárstvo — Cukor — Mimoriadne opatrenia — Zásobovanie trhu Únie — Hospodársky rok 2010/2011 — Právna norma, ktorej cieľom je priznať práva jednotlivcom — Dostatočne závažné porušenie — Nariadenie (ES) č. 1234/2007 — Zásada zákazu diskriminácie — Proporcionalita — Legitímna dôvera — Povinnosť náležitej starostlivosti a zásada riadnej správy vecí verejných“)