Υπόθεση T-279/11: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 29ης Νοεμβρίου 2016 — T & L Sugars και Sidul Açúcares κατά Επιτροπής [Εξωσυμβατική ευθύνη — Γεωργία — Ζάχαρη — Έκτακτα μέτρα — Εφοδιασμός της αγοράς της Ένωσης — Περίοδος εμπορίας 2010/2011 — Κανόνας δικαίου ο οποίος έχει ως αντικείμενο την απονομή δικαιωμάτων στους ιδιώτες — Αρκούντως κατάφωρη παράβαση — Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007 — Αρχή της απαγορεύσεως των δυσμενών διακρίσεων — Αναλογικότητα — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη — Καθήκον επιμέλειας και αρχή της χρηστής διοικήσεως]