Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1782 της Eπιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2019, για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού των εξωτερικών τροφοδοτικών σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 278/2009 της Επιτροπής (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 272 της 25ης Οκτωβρίου 2019)