Sklep Sveta (EU) 2019/3 z dne 19. decembra 2018 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v regionalnem usmerjevalnem odboru prometne skupnosti glede nekaterih proračunskih zadev v zvezi z izvajanjem Pogodbe o ustanovitvi prometne skupnosti