Vec C-756/19: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 29. apríla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko) – Ramada Storax SA/Autoridade Tributária e Aduaneira [Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Články 90 a 273 – Základ dane – Zníženie – Nezaplatenie – Platobná neschopnosť dlžníka s bydliskom alebo sídlom mimo štátneho územia – Rozhodnutie vydané súdom iného členského štátu osvedčujúce nevymáhateľnosť uplatnených pohľadávok – Zásady daňovej neutrality a proporcionality]