Sprawa C-756/19: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 29 kwietnia 2020 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalia] – Ramada Storax SA / Autoridade Tributária e Aduaneira [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuły 90 i 273 – Podstawa opodatkowania – Obniżenie – Brak zapłaty – Niewypłacalność dłużnika niebędącego rezydentem na terytorium kraju – Orzeczenie wydane przez sąd innego państwa członkowskiego stwierdzające nieściągalność dochodzonych wierzytelności – Zasady neutralności podatkowej i proporcjonalności]