Kohtuasi C-756/19: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 29. aprilli 2020. aasta määrus (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) eelotsusetaotlus – Portugal) – Ramada Storax SA versus Autoridade Tributária e Aduaneira (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Maksustamine – Käibemaks – Direktiiv 2006/112/EÜ – Artiklid 90 ja 273 – Maksustatav summa – Vähendamine – Tasumata jätmine – Väljaspool riiki elava võlgniku maksejõuetus – Teise liikmesriigi kohtu otsus, millega tuvastatakse sissenõutavate võlgade sissenõudmatus – Neutraalse maksustamise ja proportsionaalsuse põhimõte)