Komission asetus (EY) N:o 1032/1999, annettu 19 päivänä toukokuuta 1999, A2-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta