Povzetek sklepa Komisije z dne 26. julija 2016 v zvezi s postopkom na podlagi člena 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 54 Sporazuma EGP (Zadeva AT.39317 – E.ON GAS) (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4764)