Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2154 af 14. oktober 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundheds-, certificerings- og anmeldelseskrav vedrørende flytninger inden for Unionen af animalske produkter af landdyr (EØS-relevant tekst)