RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Luksemburgil ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Gruusia ja Lõuna-Aafrika ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE)) Õiguskomisjon Raportöör: Angel Dzhambazki