Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/396, 4. märts 2020, mis käsitleb kavandatud kodanikualgatust „Piirideta valijad, täielikud poliitilised õigused ELi kodanikele“ (teatavaks tehtud numbri C(2020) 1298 all) (Ainult ingliskeelne tekst on autentne)