Υπόθεση C-568/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Stuttgart (Γερμανία) στις 5 Νοεμβρίου 2015 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e. V. κατά comtech GmbH