Sklep Sveta z dne 26. februarja 1996 o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Kanado