asia C-213/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 7.11.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale Ordinario di Roma – Italia) – Adriano Guaitoli ym. v. easyJet Airline Co. Ltd (Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus (EU) N:o 1215/2012 – 7 artiklan 1 alakohdan a alakohta – Toimivaltainen tuomioistuin sopimusta koskevassa asiassa – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevat yhteiset säännöt – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 5, 7, 9 ja 12 artikla – Montrealin yleissopimus – Toimivalta – 19 ja 33 artikla – Korvauksia ja vahingonkorvausta koskeva kanne, jonka perusteena on lentojen peruuttaminen ja viivästyminen)