Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 82, 28 Μάρτιος 1981