Bendrojo dokumento, iš dalies pakeisto pateikus nereikšmingo pakeitimo paraišką pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, paskelbimas