Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CA 380, 29 Δεκέμβριος 2011