Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 351, 30 Δεκέμβριος 1993