TITJUR Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Dutheillet de Lamothe - 14. julija 1971. # Compagnie d'approvisionnement, de transport et de crédit SA in Grands Moulins de Paris SA proti Komisiji Evropskih skupnosti. # Združeni zadevi 9 in 11-71. Compagnie d'approvisionnement, de transport et de crédit et Grands Moulins de Paris/Commission